Informatie voor ouders


Ouders zien wij als partners. We willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. Begrip, belangstelling en respect voor elkaar zijn hiervoor belangrijke aspecten. Met elkaar zorgen we voor een prettige leef- en leeromgeving. Ouders kunnen altijd meehelpen of meedenken met de school, want de school is van ons samen!
Er zijn er vele mogelijkheden voor ouders om in contact te komen met de school.

Gesprek: Er is op school geen speciaal spreekuur. Ouders kunnen echter altijd, mondeling of schriftelijk een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek na schooltijd; liever niet voor schooltijd i.v.m. aanvang van de lestijd. Met de directie kan ook voor elke dag een afspraak worden gemaakt.

Klassenavond: In het begin van het schooljaar is er in elke klas een klassenavond. De leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in zijn of haar klas, wat u van de leerkracht mag verwachten maar ook wat er van de kinderen en de ouders verwacht kan worden.

Kennismakingsgesprekken: Ook aan het begin van het schooljaar hebben we onze kennismakingsgesprekken. Dit is een gesprek met ouders èn hun kind met de leerkracht. In dit gesprek kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen; wat vind het kind leuk om te leren, waar is hij goed in, wat vindt hij/zij moeilijk, waar wil het (extra) bij geholpen worden etc. Soms kunnen er al afspraken gemaakt worden. Omdat zowel ouders, leerkracht en kind dit gesprek voeren zijn de 'lijntjes' kort.

Rapportbespreking: Voor het Kerst- en  eindrapport wordt u in de gelegenheid gesteld om 10 minuten met de leerkracht over de resultaten van uw kind te spreken. Indien een uitgebreider gesprek noodzakelijk is, wordt een nadere afspraak gemaakt.

Schoolgids: Door middel van de schoolgids willen we U een totaalindruk geven van wat de Driemaster de kinderen en hun ouders te bieden heeft. De schoolgids wordt in ieder geval elk jaar bijgesteld. De schoolgids kunt u op deze website doorlezen onder het kopje info of door hier te klikken.

Maandinfo: Door middel van een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen van ons schoolgebeuren. Zeer regelmatig wordt de maandinfo/ nieuwsbrief per mail (via het ouderportaal) naar u gestuurd.

Ouderhulp: Het meewerken in een bepaalde werkgroep of het assisteren bij het lesgebeuren. Ouders, die bij bepaalde activiteiten meewerken, komen daardoor regelmatig op school en  proeven dan wat meer  van de sfeer waarin op onze school gewerkt wordt.

De ouderraad en medezeggenschapsraad: De ouders worden op school vertegenwoordigd in de O.R. en de M.R. De O.R. werkt meer in de “doe-sfeer” en de M.R. meer in de meedenkend- en beleidssfeer. Meer informatie over de M.R. vindt u hier en informatie over de O.R. kunt u hier vinden.