Medezeggenschapsraad


Meepraten over het beleid op school. Dat is kort samengevat de taak van de medezeggenschapsraad (MR).
Over alle beleidszaken die de school aangaan, geeft de medezeggenschapsraad advies of stemt in.
De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschapsraden Onderwijs) en  schrijft o.a. voor dat de MR uit evenveel ouders (oudergeleding) als uit leerkrachten (teamgeleding) moet bestaan.
Door deze constructie hebben de ouders directe invloed en inspraak op het beleid van de school.
Directie en MR hechten veel belang aan kwaliteit: behouden wat goed is en verbeteren waar mogelijk.
Aarzel dan ook niet om de MR te benaderen als u ergens mee zit of als u denkt dat bepaalde zaken beter/anders kunnen.
De MR is er namelijk voor u!

Betrokkenheid bij MR
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om bij de MR en daarmee bij het beleid op school betrokken te zijn: 
· door de huidige MR-leden te benaderen
· door aanwezig te zijn op het inloopkwartier voorafgaand aan de MR-vergaderingen (van 19.30 - 19.45 uur)
· door te mailen naar de voorzitter: edwin.degroot@isobscholen.nl
. door u, bij een vacature, aan te melden als MR- lid.

De leden van de MR
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding:

Yvonne Groen (moeder van Dies en Ninth)
vacature: Er is nog ruimte voor een tweede ouder!
 
Personeelsgeleding:

Karin Baart (leerkracht groep 3-4)
Edwin de Groot (leerkracht groep 7-8)

Rob de Boo (adviserend directielid)


Agenda en notulen
De agenda van het komende MR- overleg en de notulen zijn opvraagbaar bij de voorziter van de MR.