Verlof aanvragen


Het kan wel eens voorkomen dat u voor uw kind(eren) een dagje vrij moet vragen.
Bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis. 
Dit noemen wij een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
Er zijn wel richtlijnen aan een dergelijke aanvraag verbonden waar de directeur zich streng aan moet houden.
De directeur kan, of moet soms, over de aanvraag in contact gaan met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen.

De richtlijnen zijn hieronder te lezen; met name wat betreft een vakantie buiten de reguliere vakanties.
Het aanvraagformulier voor verlof is te verkrijgen bij de directeur.

De leerplichtwet is duidelijk: Vakantie onder schooltijd mag niet . 
Er is echter één uitzondering: nl. als uw kind tijdens de reguliere schoolvakanties niet op vakantie kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, als het de enige gezamenlijke vakantie van de ouders en het kind in dat schooljaar betreft.
Let wel: roosterproblemen op het werk van (één van) de ouders is geen reden voor vakantie.
 
Bij uw aanvraag moet dan ook een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
Ook dient uit een toelichting te blijken, waarom de ouder geen vrij kan nemen in de reguliere schoolvakanties.
 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan er slechts 1 x per schooljaar een beroep op deze vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan. Bij twee verzoeken van ieder één week wordt een van de verzoeken afgewezen.
De school is verplicht om vakanties, waarvoor geen toestemming is verleend, aan de leerplichtambtenaar te melden.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan er door de leerplichtambtenaar proces-verbaal worden opgemaakt.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.
 
Meer informatie over verlof onder schooltijd vindt u op de website van de gemeente Bergen, onder
Inwoners - Jeugd en Gezin - Leerplicht.
Hier is ook de speciale folder Leerplicht, verlof of vakantie onder schooltijd in te zien